СПОДЕЛИ И СПЕЧЕЛИ – ПРАВИЛА НА ФОТО-Конкурса

I. ОРГАНИЗАТОР на Конкурса
1. Организатор на Конкурса е Фондация „Същност България“ град София, ул. „6-ти септември“ 37, Есенс Център.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА Конкурса
3. Конкурсът ще се проведе в периода от 7-ми октомври (10:00 часа) до 27-ти октомври 2019 г. (10:00 часа) като след това ще бъдат излъчени трима победители.

III. ОБХВАТ НА Конкурса
4. Конкурсът се организира на български език и се провежда в групата Essence Bulgaria в социалната мрежа Facebook, а именно – https://www.facebook.com/groups/EssenceFoundationBulgaria/

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В Конкурса
5. Право на участие в Конкурса има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което има регистрация и профил в платформата Facebook. Участието в Конкурса не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
6. Участието се извършва по следния регламент: Споделете до 3 снимки по темата “Сподели своята същност в един кадър!” в групата Essence Bulgaria с отделен пост. Снимките е нужно да са авторски или участникът да присъства на снимката.
Тримата участника, чиито снимки съберат най-много харесвания и/или коментари, ще спечелят награда.

В случай, че в съответния час, обявен за край на етап от Конкурса, има повече от една снимка с равен брой харесвания и коментари, победителите ще бъдат изтеглени на случаен принцип от тях.
7. Печелившите участници ще бъдат обявени на: 30-ти октомври до 16.30 часа на страницата във Facebook – https://www.facebook.com/groups/EssenceFoundationBulgaria/
8. В Конкурса нямат право да участват служители на Фондация „Същност България“ и техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на Фондацията в социалните мрежи.

V. НАГРАДИ НА Конкурса
9.Общият брой на наградите, които ще раздаде Фондацията са 3 броя за целия период на Конкурса, а именно – безплатно участие в семинар по избор от програмата на фондация “Същност” през 2020 година.
10. На 7.11.2019г. до 17.00 часа на страницата на Фондацията във Facebook – https://www.facebook.com/groups/EssenceFoundationBulgaria/ ще бъдат обявени имената на участниците, които печелят награди от Конкурса. На всеки от спечелилите ще бъде изпратено лично съобщение, а те трябва да изпратят отговор в седемдневен срок след обявяването, в който да посочат име и фамилия, телефон за връзка и как да получат наградата.
11. В случай, че администраторът не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си в срок до 7 дни, считано от изпращането на лично съобщение за спечелването , тя ще бъде предоставена на друг участник, изтеглен на произволен принцип.
12. Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането и на посочения от него адрес на територията на Република България, чрез куриер за сметка на Фондацията.
13. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА Конкурса
15. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Конкурса на страницата на Фондацията https://www.facebook.com/groups/EssenceFoundationBulgaria/, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В Конкурса
16. Фенове, които публикуват нецензурни текстове, снимки или накърняват репутацията на марката неоснователно, както и общоприетите етични норми, се дисквалифицират, а коментарите им се изтриват без предупреждение.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
17. Конкурсът се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от Конкурса. Обявяването на победителите (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Facebook. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Конкурса. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Конкурса. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в Конкурса и да я използва, съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известените от Facebook, станали му известни при участието им в Конкурса.
18. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от фондацията в база данни.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА Конкурса
19. Организаторът има неотменимото право да прекрати Конкурса, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват по-нататъшното му изпълнение.
20. При прекратяване на Конкурса няма да бъдат връчвани награди, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
21. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата игра, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Конкурса.
22. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Конкурса се решава по взаимна уговорка.
23. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
24. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Конкурса по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
25. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Конкурса.
26. С участието си в Конкурса, участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. С приемането на условията и правилата, всеки участник се съгласява посочените от него данни (e-mail, адрес и име) да бъдат използвани само и единствено от ОРГАНИЗАТОРА на Конкурса за анкетиране, маркетингови проучвания, изпращане на електронен бюлетин и новини, както и други рекламни материали по време и след приключване на кампанията. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на страницата във Facebook – https://www.facebook.com/groups/EssenceFoundationBulgaria/и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Конкурса. Настоящите условия са приети и одобрени от управителния орган на Фондацията.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Share This